خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره

ثبت سند قطعی آپارتمان

ثبت سند قطعی آپارتمان

همانند دیگر معاملات قطعی که خلاصه ای از آن از اداره ثبت منعکس می گردد ، قرارداد پیش فروش رسمی باید خلاصه ای از آن به اداره ثبت ارسال شود.وانگهی مقنن اعمال آن را در دفتر...

نظر ۰ بازدید ۶
تضمینات تعهدات طرفین بعد از ساخت آپارتمان

تضمینات تعهدات طرفین بعد از ساخت آپارتمان

تضمینات تعهدات طرفین بعد از ساختدر این مقاله آن دسته تضمینات و تعهدات راکه مربوط به مرحله بعد از ساخت ساختمان است بررسی میشود.که شامل مواد 7،8،13 میباشد.ضمانت اجرای کس...

نظر ۰ بازدید ۱۲
ضمانت اجرای کیفری پیش فروش ساختمان

ضمانت اجرای کیفری پیش فروش ساختمان

ضمانت اجرای کیفری طبق قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 ( مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴) در قانون پیش فروش ساختمان برای کسانی که بدون اخذ پروانه ، یا بدون تنظیم سند رسمی ، یا بدون افت...

نظر ۰ بازدید ۲۸


مشاوره support